Stavebná firma realizujúca kompletné stavebné práce a rekonštrukcie

   

 • Stavby na klúč
  Rekonštrukcie domu a bytov
  Sanácie stavieb a betónov
  Zemné a výkopové práce
  Obklady a dlažby
  Práce vo výškach
  Sadrokartóny
  Fasády a zatepľovanie
  Maliarske a natieračské práce
  Vodovodné a kanalizačné prípojky
  Odpratávanie snehu snehovou frézou

                          			     

Hlavné výhody kompletnej dodávky stavby sú

* rýchlosť dodávky,
* profesionalita prevedenia,
* ekonomická výhodnosť - všetko od jednej firmy

Investor stavby v tomto prípade môže byť absolútny laik, ktorý si vyberie profesionálne služby niektorej z mnohých firiem. Firmy ponúkajú dodávku stavby z rôznych materiálov (od klasickej tehly, po drevené stavby a stavby montované), v rôznych fázach dokončenia - od dodávky hrubej stavby, až po komplexnú stavby "na kľúč", alebo stavbu vrátane zabezpečenia pozemku, financovania ap. V ponuke firiem je aj tzv. "hobby stavba" - táto je určená pre investora, ktorý má záujem niektoré stavebné práce si dokončiť svojpomocne, prípadne neskôr počas užívania domu stavbu rozširovať a dobudovávať.

Ponuky firiem a ich rozsah sa líšia v detailoch.

Hrubá stavba zvyčajne obsahuje

* zemné práce,
* základy, izolácie
* obvodové konštrukcie - steny, priečky, strop,
* strecha - krov, krytina, odkvapový systém,
* výplne otvorov - okná, dvere

Stavba na kľúč obsahuje kompletné dokončenie stavby vrátane podlahových krytín, technických zariadení, sanitárnej techniky ap.


Stavebné práce

Stavebník by mal mať vypracovaný harmonogram prác a dodávok materiálov pre efektívne využívanie času stavebných činností. Všetky prevedené stavebné práce sa zapisujú do stavebného denníka, kde sú kontrolované zúčastnenými stranami konkrétneho stavebného diela.

Stavebné práce sa realizujú spravidla v následujúcich etapách

Hrubá stavba

* príprava pozemku
* zemné práce
* podzemná drenáž
* základové konštrukcie
* hydroizolácie
* betonárske a murárske práce
* izolácie
* tesárske práce - krov
* murárske práce v podkroví
* klampiarske práce
* pokrývačské práce
* murárske práce vo vnútri objektu

Dokončovacie práce

1. etapa

* sanitárne inštalácie
* vykurovací systém
* tlakové skúšky rúrových vedení
* elektrické inštalácie
* uzavretie montážnych otvorov
* osadenie zárubní
* osadenie okien a parapetov
* uzemnenie vykurovacieho a sanitárneho systému

2. etapa

* schody
* zámočnícke práce
* vnútorné omietky
* samonivelačný poter podláh
* vonkajšie omietky


 

Sanácie

Sanácia zavlhnutých objektov
V praxi sa často stretávame s tým, že na historických budovách nie je zabudovaná, alebo je nefunkčná hydroizolácia a murivo vlhne. Vo vode sú rozpustené rôzne minerály - všeobecne nazývané „soli”, ktoré sa vodou transportujú do muriva. V letných mesiacoch, keď sa voda z muriva odparuje, soli kryštalizujú, čím mnohonásobne zväčšujú svoj objem a spôsobujú deštrukciu omietok a muriva. Naopak, v dažďových dňoch soli vzdušnú vlhkosť absorbujú, čím sa na fasádach alebo v pivniciach objavujú vlhké mapy. Ak takéto murivo omietneme cementovou maltou, prípadne natrieme izolačným náterom, znemožníme vode odparovať sa. Tá sa potom kapilárami dostane do vyššej úrovne, na miesta kde predtým nebola.

Na trvalú sanáciu muriva potom treba použiť takú omietku, ktorá vodu ani nezadržiava, ani ju v tekutej forme neprepúšťa. Okrem toho musí byť odolná voči škodlivým soliam. Tieto podmienky spĺňa práve sanačná omietka. Kvalitná sanačná omietka v kombinácii s kapilárnou injektážou umožní postupné vysúšanie muriva, pričom počas tohto procesu ostáva povrch sanovaných stien suchý a bez výkvetov.

Záväzné kritériá na kvalitu sanačných omietok definuje smernica WTA, ktorá stanovuje požiadavky na stavebno-fyzikálne vlastnosti, spôsob výroby a kontroly týchto materiálov. Na slovenskom trhu je k dispozícii viac druhov sanačných omietkových systémov od rôznych výrobcov. Nie všetky tieto systémy však vlastnia certifikát WTA. Ak chce mať objednávateľ zaručenú vysokú kvalitu, mal by od dodávateľa žiadať predloženie uvedeného certifikátu najmä vtedy, ak výrobca pre svoje výrobky používa označenie WTA.

Mnohí majitelia starších domov, ktorí sa rozhodli pre rekonštrukciu, riešia okrem iného aj problémy vlhkosti. Aby úsilie na jej odstránenie korunoval úspech v podobe dôkladne obnoveného objektu, ktorý zodpovedá súčasným užívateľským požiadavkám treba poznať aj príčiny prieniku vlhkosti do stavebných konštrukcií a možnosti ich odstraňovania.

Väčšina starých budov nemá horizontálne a vertikálne izolácie, alebo časom stratili nepriepustnosť a múry pohlcujú vlhkosť. Množstvo vzlínajúcej vlhkosti závisí od pórovitosti stavebného materiálu a vlhkosti terénu. Hornú medzu vlhkosti v murive ovplyvňuje kapilárna hustota stavebného materiálu a možnosti odparovania. Čím má omietka väčšiu hustotu, tým vyššie stúpa vlhkosť, lebo sa horšie odparuje. Väčšina stavebných materiálov je pórovitá s veľkým počtom kapilár. Ak sa taký materiál spojí s vodou, nasáva ju ako špongia. Každý pokus o sanáciu vlhkého muriva iba povrchovými úpravami je vopred odsúdený na neúspech. Účelnú a trvalú sanáciu dosiahneme len vysušením muriva, ktoré zaručuje, že:

a) odstránime existujúcu vzlínajúcu vlhkosť v murive,

b) trvalo zabránime prenikaniu ďalšej vzlínajúcej vlhkosti do muriva.

Dôsledky vlhkosti muriva sú:

a) nižšia pevnosť - materiál absorbovaním vlhkosti stratí pôvodnú pevnosť. Ak ho vysušíme, pevnosť sa dostane na pôvodnú úroveň.

b) citlivosť voči mrazu - voda zamŕzajúca v stavebnom materiály spôsobuje trhliny, čo poškodzuje vonkajšiu omietku a vonkajšie časti muriva. Mráz vniká v priebehu rokov stále viac do vnútra muriva. Suché murivo mráz nepoškodzuje.

c) soli v murive - molekuly vzlínajúcej vody nesú so sebou rozpustené soli, ktoré prenikajú do muriva a omietok. V teplom a suchom počasí sa vlhkosť odparuje, pričom soli kryštalizujú, čím zväčšujú svoj objem a spôsobujú deštrukciu omietok a muriva. V daždivých dňoch vlhkosť soli pohlcuje a na stenách sa objavujú vlhké mapy. Ak také murivo natrieme izolačným náterom, zabránime odparovaniu, vlhkosť sa kapilárami dostane vyššie a mapy vzniknú i tam, kde predtým neboli. Prerušením prísunu vlhkosti zabránime ďalšiemu výskytu solí.

d) zdravotné riziká - Na povrchu muriva, ochladeného vlhkosťou, sa môžu tvoriť plesne. Následkom bývajú ťažké alergie a zhoršenie reumatických ťažkostí. V suchej budove sa žije jednoducho zdravšie. Znížená tepelná izolácia - schopnosť tepelne izolovať dávajú stavebným materiálom vzduchové póry pôsobiace ako izolačná vrstva. Póry plné vody strácajú tepelno-izolačný účinok. Odparovanie stúpajúcej vlhkosti na povrchu muriva vyvoláva chladiaci efekt. Zdravé bývanie a úspora energie sa začína vysušením muriva!

Najčastejšie postupy proti vzlínajúcej vlhkosti

Elektroosmóza - spočíva v navŕtaní veľkého počtu otvorov po celom obvode objektu, do ktorých sa umiestňujú elektródy. Metóda nemá dlhodobý účinok a slúži len na dočasné odstránenie vzlínajúcej vlhkosti. Elektroosmóza sa v poslednom čase používa na predsušenie muriva, do ktorého chceme aplikovať chemickú látku, aby mohlo túto látku absorbovať.

Podrezávanie - môže sa použiť vtedy, ak je medzi základom a murivom rovná špára, napr. tehlové murivo, tvárnice a pod. Nie je vhodné pre kamenné murivo. Robí sa ručnou alebo strojovou pílou s následným vložením hydroizolácie. Murivo sa musí po podrezaní staticky zabezpečiť klinmi z PVC. Špára sa preinjektuje cementovou maltou s prímesou hydroizolátora. Potom treba položiť hydroizoláciu aj pod podlahu a vytvoriť tzv. izolačnú vaňu. V pivničných priestoroch sa musíme zmieriť s nárastom vlhkosti. Nevýhodou sú rozsiahle stavebné práce, možnosť narušenia statiky a zvýšenie vlhkosti v pivničných priestoroch.

Narážanie antikorových plechov - pri realizácii je tiež potrebná rovná špára. Vlnité antikorové chróm-niklooceľové plechodosky sa špeciálnym zariadením narážajú do špár v murive vysokou frekvenciou úderov tisíctristo až tisícpäťsto za minútu. Takto možno ošetriť obvodové múry a niektoré priečky podľa posúdenia statika. Pred začatím prác sa musí zaistiť prístup k murivu aspoň z jednej strany, cca sto centimetrov. Pri hrubšom murive treba obojstranný prístup. Problémom býva prekrytie plechov v rohoch, ktoré sú spravidla najviac zavlhnuté. Nevýhody sú podobné ako pri podrezávaní. Narážanie plechodosiek spôsobuje otrasy, ktoré môžu narušiť statiku budovy. Preto treba pri príprave prác zabezpečiť odborný statický posudok. Chemická hydroizolačná clona - treba osekať zavlhnuté omietky, vyšpárovať murivo do hĺbky troch centimetrov a oceľovou kefou ho zbaviť solí. Potom sa navŕtajú otvory do hĺbky tridsaťdva milimetrov vo vzdialenosti pätnásť centimetrov. Sklon vrtov je pätnásť až dvadsať stupňov podľa hrúbky muriva. Do otvorov sa dáva chemická látka, ktorá vytvorí tzv. film. Metóda je veľmi náročná na precíznosť a prácnosť realizácie. V praxi niekedy chemická látka stráca účinnosť už po desiatich rokoch.

Elektrofyzikálne vysúšanie budov - elektrofyzikálne a chemické procesy v murive sú veľmi komplikované a závislé od daných okolností. Fyzikálne poznatky hovoria, že zem je vždy záporne nabitá. Voda sa pohybuje v kapilárach na základe povrchového napätia vody v murive smerom hore, a pritom vzniká elektrostatické napätie (prúdový potenciál) záporného poľa v murive. Tým silnie kapilárne pôsobenie. Za určitých podmienok možno molekuly spôsobujúce vzlínanie vody prepólovať, a tým dosiahnuť trvalé vysušovanie muriva a ostatných stavebných konštrukcií. Nové elektronické systémy na vysúšanie muriva pracujú s prirodzenou frekvenciou do desať hertzov (dá sa porovnať s aurou povrchu zeme). Aplikujú sa pomocou prístroja, ktorý potrebuje minimálny prívod el. energie štyri až päť wattov. Prístroj sa inštaluje spravidla v podkroví - nad zónou zavlhčenia. Tento systém mierneho vysúšania muriva a ostatných stavebných konštrukcií šetrí pôvodnú stavbu. Vyhýba sa mokrým procesom, neporiadku a hluku, sprevádzajúcim stavebné práce. Pôsobí stabilne a rovnomerne, čím trvalo a účinne znižuje vlhkosť v murive. Po dosiahnutí prirodzenej vlhkosti ju udržiava stálym pôsobením na molekuly vody. Elektrofyzikálne vysúšanie netreba kombinovať s inými metódami, lebo rieši jadro problému - kapilárne vzlínajúcu vlhkosť.


Nátery stien

Pred úpravou povrchov stien (nových, alebo obnovovaní starých) je mimoriadne dôležité vybrať vhodnú náterovú hmotu podľa druhu a kvality podkladu, prípadne podklad upraviť. Dosiahneme tak dokonalé priľnutie náteru, trvácnosť, estetický efekt a optimalizujeme spotrebu farby. Úprava podkladu zahŕňa očistenie podkladu od mastnôt, starých náterov ap., vyrovananie podkladu vyrovnávacou hmotou, impregnáciu, resp. penetrácia.

Vyrovnávacie hmoty a impregnácie

* Vnútorné tmely vyrovnávajú povrchy stien a stropov, vytvárajú pružný povrch, ktorý možno brúsiť,
* akrylové impregnácie sú určené ako základný náter pod akrylové fasádne farby, alebo interiérové farby. Aplikujú sa na veľmi nasiakavé vápenné, vápenno-cementové a iné minerálne povrchy (sadrokartón, vonkajšie omietky ap),
* impregnácie na organickom základe – paropriepustné základný náter pre interiér a exteriér na zlepšenie prídržnosti a vyrovnanie nasiakavosti podkladu pre silikátové, silikónové farby.

Tónovanie farieb

Niektorí výrobcovia ponúkajú miešanie tisícok farebných odtieňov a typu povrchu podľa priania zákazníka. Tónovať na rovnaký odtieň pritom možno aj náterové hmoty rôzneho druhu: exteriérové, interiérové farby, emailové farby, lazúry, penetračné nátery ap.
Vnútorné farby

Farby by mali disponovať vysokou belosťou, dobrou krycou schopnosťou, nízkou spotrebou a predovšetkým by mali byť paropriepustné, čo je dôležité pre vytváranie príjemnej a pre človeka vhodnej mikroklímy v obytnom a pracovnom prostredí. Navyše, ak je vzduch v priestore príliš suchý, vracajú absorbovanú vlhkosť stenovou alebo stropnou konštrukciou späť do priestoru.

* Bežné disperzné farby sa vyrábajú s rôznou krycou schopnosťou a možnosťou farebného tónovania. Do disperzných farieb sa ďalej pridávajú spoľahlivo pôsobiace vodou riediteľné prísady s algicidnými, baktericidnými a fungicidnými účinkami, ktoré u nových náterov zabraňujú rastu húb, machov, rias a baktérií.
* Pre mimoriadne náročné interiéry (potravinársky priemysel, reštaurácie, kuchyne...) sa používajú farby na báze dearomatizovaných, pre ľudí a okolie neškodných rozpúšťadiel - rýchlo schnú, majú výbornú kryciu schopnosť a sú umývateľné,
* Latexové farby – používajú sa pri veľmi zaťažených povrchoch – verejné priestranstvá, čakárne ap.
* Farby na problematické steny - niektorí výrobcovia ponúkajú špeciálne antinikotínové farby, farba na vlhké steny, antimikróbne farby ap.Vonkajšie, fasádne farby

Medzi základné kritériá výberu fasádnych farieb patrí:

* odolnosť voči poveternostný vplyvom, agresívnym priemyselným plynom,
* vysoká schopnosť prestupu vodných pár,
* pružnosť (zabraňuje vzniku trhlín),
* stálofarebnosť, krycia schopnosť,
* hygienickosť a ekologickosť

Farby kopírujú štruktúru podkladu, preto treba dbať na dôkladné vyhladenie povrchu podkladu,
Farby sa aplikujú na vyhovujúci technický stav podkladu (čistota, súdržnosť, nasiakavosť, výkvety solí...) a vyhovujúce chemické zloženie,
Farby sa vyrábajú na rovnakej báze, ako omietka (minerálne, disperzné, silikátové, silikónové),Je potrebné takisto poznať zloženie podkladu,

* Akrylové fasádne farby - ekologicky priaznivý náter na staré i nové fasádne. Odolávajú agresívnej atmosfére a výborne prepúšťajú pary, preto sú vhodné aj na povrchovú úpravu zatepľovacích systémov,
* silikátové fasádne farby - vyrobené na báze draselného skla, akrylového pojiva, plnidiel a pigmentov. Vyznačuje sa vysokou priepustnosťou pary, vodoodpudivosťou. Sú vhodné na historické budovy, pamiatkovo chránené objekty ap. (Povrchy natreté disperznými farbami sa nesmú natierať silikátovými farbami.)
* Silikónové fasádne farby – vyznačuj[ sa výnimočnou priepustnosťou pary a vodoodpudivosťou. Vhodné do oblastí s veľmi znečisteným ovzduším. Povrchy natreté disperznými farbami sa nesmú natierať silikónovými farbami.

Penetrácia

Farby aplikujeme na vyzreté omietky, betón, alebo staré nátery. Pri aplikácii farby na omietku je potrebné, aby táto bola vyrobená na rovnakej báze, ako omietka. Penetračný náter je vzhľadom na zaťažené prostredie vhodné použiť vzásade pri akejkoľvek aplikácii fasádnej farby, ale dôrazne sa odporúča ho použiť na novú omietku (kedy vyrovná jej nasiakavosť), a na starú omietku, ak sa táto zotiera, resp. vypadávajú zrnká piesku (môžme to zistiť, ak po omietke prejdeme prstom).

Penetračné nátery sa vyrábajú na rovnakej báze, ako farby. Ak nepoužívame špeciálny penetračný náter, prvý náter fasádnej farby podľa technických údajov rozriedime väčším množstvom vody a použijeme ho ako podklad druhému náteru. Niektoré firmy ponúkajú penetračné nátery v rovnakom farebnom odtieni, ako farby - výhodou je, že pri mechanickom poškodení farby ostáva podklad v rovnakom odtieni.


Obklady

Obklady tvoria obal, ktorý je na konštrukciu pripevnený tuhými alebo plastickými mechanickými prostriedkami. Upravujú vonkajšie alebo vnútorné povrchy a podľa materiálu ich môžeme rozdeliť na keramické, sklené, z čadičových dlaždíc, kamenné, drevené. Okrem ochrannej, vzhľadovej, estetickej funkcie prispievajú viac či menej k zvýšeniu tepelného odporu obvodovej konštrukcie, eliminácii tepelných mostov, zvukovej izolácii.

Obklady chránia obvodovú konštrukciu pred nepriazdnivými atmosférickými vplyvmi, chemickému pôsobeniu smogu a agresívnymi soľami. Hlavne presadenie technickej a estetickej kvality veľkého formátu z glazovaného gresu a vývoj lepiacich zmesí dopomohol k rozvoju realizácií fasádnych obkladov.

Pri odvetraných obkladových systémoch sa predchádza vzniku kondenzátu a účinku vlhkosti najmä v styku s nosnou konštrukciou, hlavne pri drevených obkladoch.

Pri návrhu obkladového povrchu je potrebné zvážiť možnosť zatepľovania a využitia slnečnej energie zároveň. Tento tepelnoizolačný systém znižuje spotrebu a dosahuje energetický zisk bez vedľajších škodlivých účinkov na prírodné prostredie. Slnečné žiarenie preniká cez transparentný zatepľovací systém a je absorbované tmavou plochou steny, pričom sa 95 % premení na tepelnú energiu. Systém sa skladá z celoplošne nalepenej dosky pomocou čierneho absorpčného lepidla na masívny podklad (akumulačná stena s objemovou hmotnosťou väčšou ako 1200 kgm-3), tepelnoizolačnej platne, armovacej vrstvy s transparentným lepidlom a povrchovej vrstvy. Optimálne využitie transparentného systému je v aplikácii na 30 % celkového povrchu fasády.


Vedenie vodovodných rozvodov

Existuje viacero možností vedenia vodovodných rozvodov

* pod stropom,
* v podlahe,
* zasekané do drážok v priečkach,
* v predstenových systémoch

Rozvody studenej a teplej vody by nemali viesť v obvodových stenách. Vodovodné a kanalizačné rozvody nie je vhodné zasekávať do drážok v priečkách s menšou plošnou hmotnosťou, ako 220 kg/m2 (napr. priečky hrúbky 150 mm z dierovaných tehál, technické údaje o materiáloch na steny a priečky nájdete v rovnomennej kapitole). Zabráni sa tak šíreniu hluku do obytných priestorov.
Klasický materiál zdravotechnických rozvodov

Závitové pozinkované oceľové potrubie na vodovod a túry s hrdlovými spojmi na kanalizáciu sa neodporúča ukladať do podlahy. Spájací materiál má vždy menšiu životnosť ako stavba a nájsť presné miesto poruchy v podlahe je veľmi obtiažne. Zvislé vedenia sa tradične vedú v drážkach alebo pred stenami, a potom sa opticky zakryjú (napr. sádrokartónovým obkladom). Na zabudovanie do podláh sú vhodné plastové rozvody, ktoré t oria jednoliaty kus.

V hygienických miestnostiach - ktoré susedia s obytnou miestnosťou je často nemožné viesť rozvody v tenších priečkach a obvodovom murive. Odporúča sa ich vedenie pred priečkou či obvodovou stenou. Ponúka sa možnosť predstenových systémov.

Predstenový systém predstavuje rám nostných profilov, do ktorého možno ukotviť zariaďovací predmet (umývadlo, WC misa) a k nemu príslušné pripájacie potrubia. Predstena sa následne obloží keramickou dlažbou alebo omietne. Umožní tým ukryť zdravotechnické inštalácie, predmety zariadenia - napr. splachovacie nádržky WC.


Pripájacie potrubia od k výtoku predmetu zariadenia nemusia byť tepelne izolované. Treba ich však chrániť pred orosením a mechanickým poškodením (napr. plstenným pásom).

Najmenšia hrúbka tepelnej izolácie potrubia studenej vody je závislá od takto uloženého potrubia:

voľne uložené ležaté potrubie

* v nevykurovanom priestore 4 mm,
* vo vykurovanom priestore 9 mm

stúpacie potrubie a potrubie v kanáli:

* vedené samostatne - 4 mm,
* vedľa iného tepelného potrubia - 13 mm.

Izolácia vodovodného potrubia by mala byť súvisláa bez tepelných mostov p ri dostatočnej izolačnej hrúbke (viac v kapitole Vykurovanie - Ohrev vody).

Pri kanalizačnom potrubí je mimoriadne dôležitá odborná dodávka a montáž, pretože nesprávne napojenie odbičiek, nedodržanie spádu, či chýbajúce vetranie kanalizácie môžu mať za následok obmedzenie prevádzky

 

Voda a kanalizácia

Zvyčajne sú domácnosti zásobované vodou z verejného vodovodu a sú napojené na verejnú kanalizáciu, ktorá odvádza znečistenú vodu. Samozrejme, je možné napájať dom z vlastnej studne, v tom prípade je nevyhnutné zistiť si kvalitu podzemnej vody už pred započatím stavby, takisto je možné vybudovať si vlastnú čističku odpadových vôd, ktorá prináša nezávislosť od vodární a kanalizácií.
Napojenie domovej prípojky

Vnútorný vodovod by sa nemal prevádzkovať pri tlakoch vyšších ako 0,4 MPa. Pretlak v rozvodoch vnútorného vodovodu je možné regulovať regulátorom tlaku. Ak použijete plastové rozvody, materiál musí zodpovedať menovitému tlaku PN 16 (1,6 MPa, 16 barov).

Je výhodnejšie, keď sa plastové rozvody klakú do ochrannej rúry - ľahko ich možno pri prípadných haváriách vymeniť. Pri vstupe do domu by sa mal do pivničnej obvodovej steny zabudovať vodotesný prestup potrubia.
Vodomerová zostava

Za vodomerom je potrebné inštalovať redukčný ventil na zabezpečenie požadovaného pretlaku a tým aj výtoku výtokovými armatúrami.

Prípadné nečistoty, obsiahnuté vo vode, by sa mali odstániť samočistiacim filtrom so spätným preplachovaním. Ručným alebo automatickým ovládaním sa obmýva teleso filtra vodou a nečistoty sa odvádzajú do odtoku. Odpadáva tak náročné rozoberanie a čistenie, resp. výmena filtračnej vložky filtra. Vhodným materiálom rozvodov sú kvalitné plasty, meď alebo pozinkovaná oceľ.

Ak uvažujete o inštalácii dodatkovej úpravy vody, na zníženie obsahu vápnika, resp. proti agresivite vody, dajte si najprv vyhotoviť jej rozbor. Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete pre fyzikálnu, elektromagnetickú alebo chemickú úpravu vody k zásobníku teplej vody sa inšťtaluje poistný ventil alebo zásobník v kombinácii s expanznou nádobou. Výhodou použitia expanznej nádoby je, že zamedzuje plytvaniu pitnej vody (napr. kvapkajúci bezpečnostný ventil zvyšuje pri zohrievaní vody náklady a tým aj náklady na energiu).

Potrubné rozvody na teplú a studenú vodu

Návrh rozvodov teplej a studenej vody, ako aj kanalizácie a betrania by sa mal vykonať ešte pred začatím hrubej stavby. Pri výstavbe hrubej stavby sa vynechajú otvory a prestupy pre rozvody. Tým sa vyhneme nákladnému vyrezávaniu a vŕtaniu. Je výhodné, ak sa vodovodné a kanalizačné rozvody nachádzajú v jednej inštalačnej šachte. Pri návrhu domu by ste mali myslieť na to, aby bola kuchyňa, kúpeľňa a WC blízko seba, resp. nad sebou.

Už pri projektovaní nezabúdajte na to, aby sa spotrebiče teplej vody nachádzali podľa možnosti čo najbližšie pri sebe. Dĺžka potrubia teplej vody je totiž rozhodujúca pri neskoršej spotrebe energie.


 

Stavebná jama, zakladanie

Úlohou základov stavby je bezpečne preniesť do podložia zaťaženie, spôsobené hmotnosťou a prevádzkou stavebného objektu, bez deformácíí a porúch podložia alebo objektu. Okrem toho základy spolu so suterénom chránia objekt proti podzemnej vode.

Druh, veľkosť a tvar základov, ich polohu a postup prác navrhne projekt na základe geologického prieskumu, ktorého výsledkom sú :

* geologický profil podložia (poloha a hrúbka jednotlivých vrstiev hornín a zemín),
* pôdomechanické vlastnosti hornín a zemín podložia (únosnosť, priepustnosť, atď.),
* výška hladiny podzemnej vody a jej kolísanie

Vhodné podložie

Z hľadiska zakladania stavieb sa jednotlivé druhy hornín a zemín hodnotia takto:

* skalné horniny : optimálne podložie s vysokou únosnosťou, ale s vyššou cenou prác,
* poloskalné horniny :veľmi vhodné podložie, pozor na veľmi zvetralé miesta,
* hrubý štrk, pevne uľahnutý stavebný odpad a škvára: vhodné podložie
* súdržné zeminy ako napr. tuhý, mastný íl : vhodné podložie
* súdržné zeminy ako napr. piesčitá hlina, silne zahlinený piesok, spraš : vhodné podložie, ale pozor na spraš (veľmi jemná prachová hlina), ktorá pri kontakte s vodou sa môže stať tekutou,
* nesúdržné zeminy ako piesok a štrkopiesok : z hľadiska únosnosti vhodné podložie, pri výkope však treba zvoliť miernejší sklon svahov jamy (max 1:2). Ak hladina podzemnej vody je nad úrovňou základovej škáry, je treba zvoliť zakladanie pomocou odvodnenia stavebnej jamy alebo pomocou jej utesnenia,
* vodou nasýtené, premočené zeminy ( blatá), rašelina : nevhodné podložie, je treba vymeniť, alebo odvodniť (ak sa dá),
* ornica, znečistené povrchové vrstvy, smetiská : nevhodné podložie, možno iba odstrániť

Poznámka: z ornice ponechajte na stavenisku iba množstvo potrebné na rekultiváciu
Základové konštrukcie

Na zakladanie rodinných domov sa v našich podmienkach používajú v podstate dva typy základových konštrukcií zo železobetónu :

* základové pásy - pre domy bez suterénu (nepodpivničené) postačujú vo väčšine prípadov základové pásy umiestnené pod nosnými stenami. Pri nízkej únosnosti podložia a/alebo vysokej hladine podzemnej vody treba zvážiť použitie základovej dosky.
* základové dosky - pre domy so suterénom (podpivničené) sa odporúča použiť základovú dosku, ktorá je potom súčasťou ochrany proti vode.

Rozhodujúcimi, vzájomne sa ovplyvňujúcimi faktormi pre voľbu konštrukcie sú:

* rozmery a hmotnosť objektu
* hľbka zakladania (úroveň základovej škáry)
* prítomnosť podzemnej vody, výška jej hladiny

Inžinierske siete

Rúrové vedenia inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrina, teplo, nútené vetranie ap.), prechádzajú väčšinou stenami alebo podlahou (dnom) suterénu. Tvoria tak z hľadiska tesnosti slabé miesta, ktorým treba venovať zvláštnu pozornosť.

Tieto priechody musia byť bezpodmienečne trvale vodotesné, pretože každá kvapka vody, ktorá vnikne do suterénu spôsobí časom také škody, ktorých odstránenie je podstatne drahšie ako od začiatku spoľahlivo utesnený suterén. Možným riešením je vloženie prechodových kusov do steny suterénu pri jej betonáži. Prechodový kus musí byť na oboch stranách upravený na vodotesné pripojenie príslušných rúr. Dodatočne vŕtané alebo vybúrané otvory sa podstatne ťažšie utesňujú.

Hydroizolácie
Ochrana proti podzemnej vode

Všetky časti objektu nachádzajúce sa pod úrovňou terénu je nevyhnutné chrániť proti zemnej vlhkosti. V prípade výskytu podzemnej vody je potrebné chrániť ich náročnejšou izoláciou proti tlakovej vode. Návrh zodpovedajúcej hydroizolácie je súčasťou projektu.

Na hydroizolácie sa používajú bitumenové nátery kombinované so vzájomne sa prekrývajúcimi - obvykle za tepla - lepenými bitumenovými izolačnými pásmi.

Hydroizolácia musí byť spojitá, neprerušená a podľa potreby chránená proti mechanickému poškodeniu.Na trhu je široký sortiment kvalitných hydroizolačných materiálov. Okrem kvality použitých materiálov je mimoriadne dôležité starostlivé vykonanie hydroizolačných prác, pretože oprava vadnej alebo poškodenej hydroizolácie je technicky a ekonomicky veľmi náročná . Vyberte si preto spoľahlivého dodávateľa.
Ochrana proti povrchovej vode

Aj menej výdatné zrážky môžu na pozemku vytvoriť nepríjemne bažiny, najmä ak pozemok nemá prirodzené odvodnenie a povrchové vrstva sú nepriepustné. V takom prípade je potrebné odviesť vodu z pozemku do umelého alebo prírodného odpadu pomocou drenáže.

Použiť možno drenážne rohože, perforované drenážne rúrky alebo drenážne kanáliky vyplnené hrubším štrkom.

Ak je pozemok na svahu, je prirodzený odtok síce zabezpečený, ale v prípade prívalových dažďov vytvorí zadná stena domu hrádzu proti stekajúcej vode, jej hladina sa zvýši a hrozí nebezpečie vniku vody do suterénu a ohrozenia statiky objektu. Možným riešením je vybudovanie odtokových rigolov na svahu nad domom tak, aby voda obtekala dom po jeho stranách. Hĺbku rigolov treba zvoliť podľa očakávaného množstva prívalovej vody. V prípade potreby možno rigol doplniť ochrannou kamennou hrádzkou.

Domy postavené v zátopovom území vodných tokov sú v prípade povodní vážne ohrozené. Ich ochrana proti zaplaveniu je možná, ale finančne náročná. Ochrániť dom pred povodňami možno vykonaním takýchto opatrení :

* bezpečne a spoľahlivo vodotesne izolovať suterén, prípadne (podľa výšky povodňovej hladiny) aj obvodové múry
* už v projekte uvažovať s umiestnením stropu suterénu čo najvyššie nad terénom
* okná suterénu navrhovať čo najmenšie a s vodotesne uzavierateľnými okenicami
* pripraviť vodotesné kryty na vstupné dvere
* na odpadové potrubie domovej kanalizácie namontovať špeciálne čerpadlo schopné pri krátkodobo otvorenej spätnej klapke pretlačiť odpadovú vodu proti vzdutej hladine do kanalizácie
* všetky rúrové vedenia vstupujúce do suterénu , zabezpečiť spätnými klapkami.